theme wordpress
جاذبه های تفریحیجاذبه های طبیعی

روستای ابرسج کجاست؟

شرح حالی از روستای ابرسج

 

روستای‌ ابرسج‌ یكی‌ از روستاهای‌ بسطام‌ است‌ كه‌ در شمال‌ غربی‌بسطام‌ واقع‌ شده‌ است‌. این روستا با توجه به سفالینه های خاکستری موجود در اطراف وداخل روستا وقلعه های قدیمی آن در کوهستان قدمتی بیش ازهفت هزار سال قدمت داردنام‌ ابرسج‌ در منابع‌ و متون‌ دورة‌ قاجار به‌ بعد -ت با نام‌های‌ متفاوتی‌از جمله‌ اَوَرْسِج‌، اورسیج‌، ابرسیج‌ آمده‌ و تذكره‌ نویسان‌ و كتاب‌شناسانی‌ چون‌ زركلی‌ (الاعلام‌2/232) و بغدادی‌ (هدایه‌العارفین‌ 6/507)«اوریج‌«نوشته‌اند كه‌ تصحیفی‌ از اورسیج‌ است.

 

وجه‌ تسمیة‌ این‌ روستا به‌ علت‌ وفور درخت‌ اَوَرْس‌ است‌ و مردم‌ روستا نام‌ روستای‌ خود را اَورسی‌تلفظ‌ می‌كنند که شاهد این امر درخت2700ساله اورسی می باشد که در ارتفاعات ابرسج هنوز نفس میکشد وبا خود خاطرات بسیاری از دوران یکتا پرستی این دیار دارداین درخت در نزد مردم روستا مقدس بوده است واز صدمه زدن به آن اجتناب میکنند. یكی‌ از پژوهشگرانی‌ كه‌ به‌ این‌ نكته‌ اشاره‌ كرده‌ است‌اعتمادالسلطنه‌ نویسندة‌ «مطلع‌ الشمس»‌ است‌. وی‌ كه‌ قسمتی‌ از كتاب‌ خودرا در سال‌ 1301 ه.ق‌ بر اساس‌ دو سفرنامة‌ ناصرالدین‌ شاه‌ به‌ خراسان‌نوشته‌ است‌ در این‌ باره‌ نوشته‌ است‌:

«گویند در محل‌ آبادی‌ و باغستان‌ اورسیج‌ درخت‌ اورس‌ زیادی‌ بوده‌آن‌ اشجار را قطع‌ كرده‌ و به‌ جای‌ آن‌ باغات‌ میوه‌ غرس‌ نموده‌ و آبادی‌ رابنا نهاده‌ به‌ این‌ مناسبت‌ این‌ قریه‌ را اورسیج‌ نامیده‌اند و از آنجا كه‌ «با» و«واو» در فارسی‌ قلب‌ به‌ یكدیگر می‌شود حالا اورسیج‌ را ابرسیج‌ تلفظ‌می‌كنند در هر حال‌ هنوز در همه‌ جای‌ این‌ دره‌ ریشه‌ اورس‌ هست‌ و هرسال‌ سبز می‌شود و اهالی‌ به‌ قلع‌ و قطع‌ آن‌ می‌پردازند.(مطلع الشمس67)

 

نویسنده‌ مطلع الشمس  درتوصیف‌ آبادانی و موقعیت جغرافیای این‌ روستا نوشته‌ است‌:

از تاش كه حركت كردند منزل ،شهر بسطام است اما گاه می شود كه به یكی از قرای بسطام می روند چنان كه در این سفرمنزل ابرسیج(اورسیج )بود خطه راه از دهنه موسوم به دهنه دو آب خارج شده از مغرب به مشرق در كنار رودخانه امتداد دارد و پس ازطی نیم فرسخ به طرف جنوب مایل می شود و دره وسیع می گردد در این جا چهار كاروانسرای بارانداز برای قوافل استرابادی كه به شاهرود و بسطام می روند در قدیم الایام بنا نموده اند كه یكی ازآن ها باسنگ و گچ و باقی با خشت و گل ساخته شده و هر یك دارای برجی است كه مخصوص حراست بوده است (همان 64)

 

نویسنده مزبور در ادامه توضیحات خود درباره ابرسج ازدهنه «استازج »یا «استادز»2نام می بردكه یكی ازقدیم ترین ناحیه های منطقه بسطام قدیم آمده ونامش در «كتاب النور…» -قدیم ترین كتابی كه درشرح حال ومناقب بایزیدنوشته شده- سهلگی3 (متوفی  477  ) آمده است .اعتمادالسلطنه نوشته است «راه ابرسیج دردامنه كوه شمال مایل به مشرق می باشدیك فرسخ به ابرسج مانده دردامنه كوه مزبورقریه نكارمن4 است كه تقریبا ده خانوارسكنه دارد.قدری ازنكارمن گذشته دهنه استازج یااستادز است كه به طرف مغرب امتداددارد كه تقریبا سه سنگ آب ازآن جاری است كه به سمت بسطام می رودومحاصره استازج به واسطه قشون شاه اسماعیل صفوی درتواریخ مضبوط است دردهنه استازج درطرف جنوب غربی تلی است كه آثارنارین قلعه برسرتل می باشدودراطراف تل ابنیه منطسمه [=خرابه  ]مشاهده می شودوپیداست كه دیرگاهی است این محل به حالت ویرانی می باشدچنان كه دوقباله دراین جادیده شدمتعلق به قنات مسدودی كه درزیرتل پشته دارد یكی مورخ به تاریخ هزاروپنجاه هجری ودیگری به تاریخ هزارونودویك .ازاین دوقباله معلوم شدكه همان وقت هم این قنات مسدودواین جابایروخراب بوده است درخرابه های این محل كه معروف به ده كافران می باشدخرده كاشی زیادوآجروگچ فراوان دیده می شودودرقبرستان آن بقعه ای است كه به قول معمرین این ناحیه محمد بن حفیف5ازمشایخ كبارعرفا كه معروف به شیخ كبیراست دراین بقعه مدفون شده است (مطلع الشمس 65)

نویسنده مطلع الشمس درادامه نوشته است «سرچشمة‌ رودخانه‌ ابرسیج‌ از جاهای‌ باصفا و چشمة‌ اصلی‌ موسوم‌به‌ اسپید سنگ‌ است‌. این‌ رودخانه‌ در جریان‌ خود در چند محل‌ تشكیل‌آبشار می‌دهد و چون‌ اشجار بسیار از بید و غیره‌ در حوالی‌ رودخانه‌غرس‌ كرده‌اند می‌توان‌ گفت‌ این‌ دره‌ از امكنة‌ متنزهه‌ می‌باشد. بقعه‌ای‌ درطرف‌ شمال‌ شرقی‌ آبادی‌ است‌ كه‌ به‌ عقیدة‌ اهالی‌ شیخ‌ عبدالله ارجستانی‌از مشاهیر عرفا در آن‌ مدفون‌ است‌ و كرامات‌ از آن‌ نقل‌ می‌كنند از تاش‌تا ابرسج‌ چهار ساعت‌ و پنجاه‌ و سه‌ دقیقه‌ راه‌ است‌ ارتفاع‌ ابرسج‌ ازتهران‌ چهارصد ذرع‌ است‌ و ارتفاع‌ بسطام‌ از تهران‌ دویست‌ ذرع‌، ازابرسیج‌ به‌ بسطام‌ یك‌ ساعت‌ و ربع‌ راه‌ می‌باشد اعتمادالسلطنه‌ در ادامه‌نوشته‌ است‌: چهارده‌ مسجد دارد كه‌ چهار مسجد آن‌ از ابنیة‌ قدیمه‌ است‌و در دو مسجد از این‌ چهار مسجد تاریخ‌ بنا نگاشته‌ شده‌ اما چون‌ درچوبی‌ منبّت‌ شده‌ به‌ واسطة‌ كمال‌ قدمت‌ یكی‌ محو شده‌ و خوانده‌ نمی‌شودولی‌ تاریخ‌ مسجد سرخان‌ را كه‌ در چوب‌ سقف‌ رسم‌ و منبّت‌ نموده‌بودند به‌ دقت‌ و زحمت‌ خوانده‌ و عین‌ عبارت‌ آن‌ این‌ است‌ اعوذ بالله من‌الشیطان‌ الرجیم‌، بسم‌ الله الرحمان‌ الرحیم‌، ان‌ المساجد الله فلا تدعوا عوامع‌ الله احداً،امر ساعی‌ این‌ بقعه‌ مباركه‌ خالصاً مخلصاً لله تعالی‌ شانه‌ العزیز زین‌العابدین‌ بن‌ خواجه‌ قطب‌ الدین‌ بایزید بن‌ علی‌ باسلان‌ اورسی‌ جی‌ تحریرافی‌ شهر الله المبارك‌ آخر سنة‌ اثنان‌ و ثمانین‌ و ثمانمائه (882ه.ق) عامل‌ این‌عمارت‌ مباركه‌ استاد اعزّ ارجمند خصال‌ نیكو فعال‌ استاد شیخ‌ محمدبن‌محمود بسطامی‌ با فرزندان‌ حاجی‌ محمود و محمّد نجار(همان 68)

 

 

 

 

 

روستای ابرسج 180 عالم وفقیه را در خود پرورش داده است. مدرسه علمیه این روستا در سال 1347 به دست مرحوم آیت‌الله حسین شاهرودی‌ابرسجی تجدید بنا شد و به نام مدرسه علمیه صاحب‌الامر (عج) نام گرفت.

این مدرسه دارای شش حجره، یك مدرس، هال و صحن است. از طرف قبله و مشرق متصل به ممر عام، از طرف مغرب متصل به مسجد قدیمی سرخان معروف به مسجد نوروزعلی و از طرف شمال متصل به مسجد جامع پایین است مدرسه قدیمی روستای ابرسج نیز دارای اتاق‌هایی متعدد بود كه مورد استفاده طلاب و روحانیان در زمان قدیم بوده ولی بر اثر بی توجهی به مدارس علمیه در زمان رضاخان و پسرش محمدرضا پهلوی این مدرسه به صورت نیمه تعطیل در آمده ولی بعداز آن طلاب زیادی رادرخود پرورش داده و هم اکنون وجهت حوزه علمیه به همت والای حجه الاسلام والمسلمین شیخ عباس سلیمانی که امور عمرانی بسیاری در ابرسج از جمله آب لوله کشی؛حمام عمومی،درمانگاه،حسینیه 14معصوم(ع) وساختمان 4طبقه دانشکده کشاورزی که به حوزه علمیه اهداء نمودند وهم اکنون در تابستان وطول سال پذیرای طلبه های حوزه علمیه از سرتاسر کشور جهت اردوهای تثبیتی ودیگر برنامه های حوزه علمیه و اردوهای تفریحی دیگر ارگانهامیباشد وامیدواریم با توجه مسئولان حوزه علمیه این مکان نیز جهت آموزش طلاب علوم دینی قرار گیرد.در روستای ابرسج چندمکان مقدس جهت زیارت وجود دارد که گلزار شهدای محل بالا وپایین مقبره شیخ عبدالله ارجستانی معروف به پیر عبدالله درمزار محل بالا وعلمای دفن شده در این مقبره که کرامات بسیاری از این بزرگواران نقل میکنندکه احتیاج به بازسازی دارد مقبره سید میرقاسم در محل پایین که مورد احترام اهالی میباشد ومقبره سیدعلی موسوی معروف به بابا آقادر محل پایین که نیز مورد احترام اهالی روستا می باشدروستا ابرسج سابقه علمی وتاریخی بسیار زیادی دارد که از کتابهای خطی موجود در روستا وموزه شاهرود ومساجد قدیمی این روستا میتوان به این موضوع اذعان نمود در این روستا مراسمات مذهبی شهادت ومیلاد 14معصوم(ع) در طول سال برگزار میشود وبرنامه دعای کمیل وسخنرانی مذهبی در شبهای جمعه از سالیان بسیار دور در این روستا برگزار میشود.

مکانهای دیدنی وتفریحی روستا

 

روستای ابرسج یکی از خوش آب وهواترین وهمچنین دیدنی ترین روستاهای منطقه میباشد وبا توجه به کوهستانی بودن آن آب وهوایی معتدل دارد که از مکانهای تفریحی آن میتوان به اماکن منزه در دو رودخانه اصلی روستا وآب اوستا اشاره نمود همچنین آبشار اصلی روستا که در انتهای رودخانه روستا واقع شده است واز چندین آبشار پشت سرهم تشکیل میشود همچنین آبشارهای یخی رودخانه آب اوستا ورودخانه ابرسج در فصل زمستان بسیار زیبا میباشد.همچنین کلاته آقا احمد(اقبالیه)منطقه زلبری؛استلو؛و آرامهای واقع در ارتفاعات کوهستانهای ابرسج از آن جمله است و اورس کهنسال این روستا که قدمتی2500ساله دارد؛مساجدتاریخی روستا؛بافت قدیمی روستا؛وسه چنار کهنسال ؛حوزه علمیه قدیمی روستا

 

شغل مردم روستادامداری؛کشاورزی؛زنبورداری؛صنایع دستی نمدمالی ؛کلاه کرکی بافی؛روحانی؛معلم؛مشاغل دولتی وخدماتی میباشدمحصولات عسل وگردو و کشک وروغن زرد این روستا وصنایع دستی آن نمد وکلاه کرکی ازکیفیتی بسیار عالی ومرغوب برخورداد میباشد که در منطقه معروف میباشددر این روستا ورزش بومی ومحلی منحصر به فرد وخاصی بنام کشتی شالی ازقدیم الایام در مراسمات جشن وعروسی برگزار میشد که سبک پهلوانی خاصی ومتعلق به این روستا میباشد واز بازیهای بومی محلی آن میتوان به گل چوب بازی؛پشتک بازی؛بجول بازی و… اشاره نمود اهالی این روستا استعداد خوبی در ورزشهای پهلوانی ورزمی دارند ولی متاسفانه یک مکان ورزشی مناسب در این روستابجز کانون فرهنگی ورزشی پایگاه مکان دیگری وجود ندارد.                     این روستا نخبگان وفرهیختگان زیادی را در خود پرورش داده است

روستای ابرسج 180 عالم وفقیه را در خود پرورش داده است. مدرسه علمیه این روستا در سال 1347 به دست مرحوم آیت‌الله حسین شاهرودی‌ابرسجی تجدید بنا شد و به نام مدرسه علمیه صاحب‌الامر (عج) نام گرفت.

این مدرسه دارای شش حجره، یك مدرس، هال و صحن است. از طرف قبله و مشرق متصل به ممر عام، از طرف مغرب متصل به مسجد قدیمی سرخان معروف به مسجد نوروزعلی و از طرف شمال متصل به مسجد جامع پایین است مدرسه قدیمی روستای ابرسج نیز دارای اتاق‌هایی متعدد بود كه مورد استفاده طلاب و روحانیان در زمان قدیم بوده ولی بر اثر بی توجهی به مدارس علمیه در زمان رضاخان و پسرش محمدرضا پهلوی این مدرسه به صورت نیمه تعطیل در آمده ولی بعداز آن طلاب زیادی رادرخود پرورش داده و هم اکنون وجهت حوزه علمیه به همت والای حجه الاسلام والمسلمین شیخ عباس سلیمانی که امور عمرانی بسیاری در ابرسج از جمله آب لوله کشی؛حمام عمومی،درمانگاه،حسینیه 14معصوم(ع) وساختمان 4طبقه دانشکده کشاورزی که به حوزه علمیه اهداء نمودند وهم اکنون در تابستان وطول سال پذیرای طلبه های حوزه علمیه از سرتاسر کشور جهت اردوهای تثبیتی ودیگر برنامه های حوزه علمیه و اردوهای تفریحی دیگر ارگانهامیباشد وامیدواریم با توجه مسئولان حوزه علمیه این مکان نیز جهت آموزش طلاب علوم دینی قرار گیرد.در روستای ابرسج چندمکان مقدس جهت زیارت وجود دارد که گلزار شهدای محل بالا وپایین مقبره شیخ عبدالله ارجستانی معروف به پیر عبدالله درمزار محل بالا وعلمای دفن شده در این مقبره که کرامات بسیاری از این بزرگواران نقل میکنندکه احتیاج به بازسازی دارد مقبره سید میرقاسم در محل پایین که مورد احترام اهالی میباشد ومقبره سیدعلی موسوی معروف به بابا آقادر محل پایین که نیز مورد احترام اهالی روستا می باشدروستا ابرسج سابقه علمی وتاریخی بسیار زیادی دارد که از کتابهای خطی موجود در روستا وموزه شاهرود ومساجد قدیمی این روستا میتوان به این موضوع اذعان نمود در این روستا مراسمات مذهبی شهادت ومیلاد 14معصوم(ع) در طول سال برگزار میشود وبرنامه دعای کمیل وسخنرانی مذهبی در شبهای جمعه از سالیان بسیار دور در این روستا برگزار میشود.

 

مکانهای دیدنی وتفریحی روستا

 

روستای ابرسج یکی از خوش آب وهواترین وهمچنین دیدنی ترین روستاهای منطقه میباشد وبا توجه به کوهستانی بودن آن آب وهوایی معتدل دارد که از مکانهای تفریحی آن میتوان به اماکن منزه در دو رودخانه اصلی روستا وآب اوستا اشاره نمود همچنین آبشار اصلی روستا که در انتهای رودخانه روستا واقع شده است واز چندین آبشار پشت سرهم تشکیل میشود همچنین آبشارهای یخی رودخانه آب اوستا ورودخانه ابرسج در فصل زمستان بسیار زیبا میباشد.همچنین کلاته آقا احمد(اقبالیه)منطقه زلبری؛استلو؛و آرامهای واقع در ارتفاعات کوهستانهای ابرسج از آن جمله است و اورس کهنسال این روستا که قدمتی2500ساله دارد؛مساجدتاریخی روستا؛بافت قدیمی روستا؛وسه چنار کهنسال ؛حوزه علمیه قدیمی روستا،مقبره عارف پیر عبدالله ارجستانی معروف به شیخ المشایخ

 

شغل مردم روستادامداری؛کشاورزی؛زنبورداری؛صنایع دستی نمدمالی ؛کلاه کرکی بافی؛روحانی؛معلم؛مشاغل دولتی وخدماتی میباشدمحصولات عسل وگردو و کشک وروغن زرد این روستا وصنایع دستی آن نمد وکلاه کرکی ازکیفیتی بسیار عالی ومرغوب برخورداد میباشد که در منطقه معروف میباشددر این روستا ورزش بومی ومحلی منحصر به فرد وخاصی بنام کشتی شالی ازقدیم الایام در مراسمات جشن وعروسی برگزار میشد که سبک پهلوانی خاصی ومتعلق به این روستا میباشد واز بازیهای بومی محلی آن میتوان به گل چوب بازی؛پشتک بازی؛بجول بازی و… اشاره نمود اهالی این روستا استعداد خوبی در ورزشهای پهلوانی ورزمی دارند ولی متاسفانه یک مکان ورزشی مناسب در این روستابجز کانون فرهنگی ورزشی پایگاه مکان دیگری وجود ندارد.                     این روستا نخبگان وفرهیختگان زیادی را در خود پرورش داده است

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن