جاذبه های تفریحیجاذبه های طبیعیشاهرود در آینه تاریخ

روستای ابرسج کجاست؟

شرح حالی از روستای ابرسج

 

روستای‌ ابرسج‌ یکی‌ از روستاهای‌ بسطام‌ است‌ که‌ در شمال‌ غربی‌بسطام‌ واقع‌ شده‌ است‌. این روستا با توجه به سفالینه های خاکستری موجود در اطراف وداخل روستا وقلعه های قدیمی آن در کوهستان قدمتی بیش ازهفت هزار سال قدمت داردنام‌ ابرسج‌ در منابع‌ و متون‌ دوره‌ قاجار به‌ بعد -ت با نام‌های‌ متفاوتی‌از جمله‌ اَوَرْسِج‌، اورسیج‌، ابرسیج‌ آمده‌ و تذکره‌ نویسان‌ و کتاب‌شناسانی‌ چون‌ زرکلی‌ (الاعلام‌۲/۲۳۲) و بغدادی‌ (هدایه‌العارفین‌ ۶/۵۰۷)«اوریج‌«نوشته‌اند که‌ تصحیفی‌ از اورسیج‌ است.

 

وجه‌ تسمیه‌ این‌ روستا به‌ علت‌ وفور درخت‌ اَوَرْس‌ است‌ و مردم‌ روستا نام‌ روستای‌ خود را اَورسی‌تلفظ‌ می‌کنند که شاهد این امر درخت۲۷۰۰ساله اورسی می باشد که در ارتفاعات ابرسج هنوز نفس میکشد وبا خود خاطرات بسیاری از دوران یکتا پرستی این دیار دارداین درخت در نزد مردم روستا مقدس بوده است واز صدمه زدن به آن اجتناب میکنند. یکی‌ از پژوهشگرانی‌ که‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ کرده‌ است‌اعتمادالسلطنه‌ نویسنده‌ «مطلع‌ الشمس»‌ است‌. وی‌ که‌ قسمتی‌ از کتاب‌ خودرا در سال‌ ۱۳۰۱ ه.ق‌ بر اساس‌ دو سفرنامه‌ ناصرالدین‌ شاه‌ به‌ خراسان‌نوشته‌ است‌ در این‌ باره‌ نوشته‌ است‌:

«گویند در محل‌ آبادی‌ و باغستان‌ اورسیج‌ درخت‌ اورس‌ زیادی‌ بوده‌آن‌ اشجار را قطع‌ کرده‌ و به‌ جای‌ آن‌ باغات‌ میوه‌ غرس‌ نموده‌ و آبادی‌ رابنا نهاده‌ به‌ این‌ مناسبت‌ این‌ قریه‌ را اورسیج‌ نامیده‌اند و از آنجا که‌ «با» و«واو» در فارسی‌ قلب‌ به‌ یکدیگر می‌شود حالا اورسیج‌ را ابرسیج‌ تلفظ‌می‌کنند در هر حال‌ هنوز در همه‌ جای‌ این‌ دره‌ ریشه‌ اورس‌ هست‌ و هرسال‌ سبز می‌شود و اهالی‌ به‌ قلع‌ و قطع‌ آن‌ می‌پردازند.(مطلع الشمس۶۷)

 

نویسنده‌ مطلع الشمس  درتوصیف‌ آبادانی و موقعیت جغرافیای این‌ روستا نوشته‌ است‌:

از تاش که حرکت کردند منزل ،شهر بسطام است اما گاه می شود که به یکی از قرای بسطام می روند چنان که در این سفرمنزل ابرسیج(اورسیج )بود خطه راه از دهنه موسوم به دهنه دو آب خارج شده از مغرب به مشرق در کنار رودخانه امتداد دارد و پس ازطی نیم فرسخ به طرف جنوب مایل می شود و دره وسیع می گردد در این جا چهار کاروانسرای بارانداز برای قوافل استرابادی که به شاهرود و بسطام می روند در قدیم الایام بنا نموده اند که یکی ازآن ها باسنگ و گچ و باقی با خشت و گل ساخته شده و هر یک دارای برجی است که مخصوص حراست بوده است (همان ۶۴)

 

نویسنده مزبور در ادامه توضیحات خود درباره ابرسج ازدهنه «استازج »یا «استادز»۲نام می بردکه یکی ازقدیم ترین ناحیه های منطقه بسطام قدیم آمده ونامش در «کتاب النور…» -قدیم ترین کتابی که درشرح حال ومناقب بایزیدنوشته شده- سهلگی۳ (متوفی  ۴۷۷  ) آمده است .اعتمادالسلطنه نوشته است «راه ابرسیج دردامنه کوه شمال مایل به مشرق می باشدیک فرسخ به ابرسج مانده دردامنه کوه مزبورقریه نکارمن۴ است که تقریبا ده خانوارسکنه دارد.قدری ازنکارمن گذشته دهنه استازج یااستادز است که به طرف مغرب امتداددارد که تقریبا سه سنگ آب ازآن جاری است که به سمت بسطام می رودومحاصره استازج به واسطه قشون شاه اسماعیل صفوی درتواریخ مضبوط است دردهنه استازج درطرف جنوب غربی تلی است که آثارنارین قلعه برسرتل می باشدودراطراف تل ابنیه منطسمه [=خرابه  ]مشاهده می شودوپیداست که دیرگاهی است این محل به حالت ویرانی می باشدچنان که دوقباله دراین جادیده شدمتعلق به قنات مسدودی که درزیرتل پشته دارد یکی مورخ به تاریخ هزاروپنجاه هجری ودیگری به تاریخ هزارونودویک .ازاین دوقباله معلوم شدکه همان وقت هم این قنات مسدودواین جابایروخراب بوده است درخرابه های این محل که معروف به ده کافران می باشدخرده کاشی زیادوآجروگچ فراوان دیده می شودودرقبرستان آن بقعه ای است که به قول معمرین این ناحیه محمد بن حفیف۵ازمشایخ کبارعرفا که معروف به شیخ کبیراست دراین بقعه مدفون شده است (مطلع الشمس ۶۵)

نویسنده مطلع الشمس درادامه نوشته است «سرچشمه‌ رودخانه‌ ابرسیج‌ از جاهای‌ باصفا و چشمه‌ اصلی‌ موسوم‌به‌ اسپید سنگ‌ است‌. این‌ رودخانه‌ در جریان‌ خود در چند محل‌ تشکیل‌آبشار می‌دهد و چون‌ اشجار بسیار از بید و غیره‌ در حوالی‌ رودخانه‌غرس‌ کرده‌اند می‌توان‌ گفت‌ این‌ دره‌ از امکنه‌ متنزهه‌ می‌باشد. بقعه‌ای‌ درطرف‌ شمال‌ شرقی‌ آبادی‌ است‌ که‌ به‌ عقیده‌ اهالی‌ شیخ‌ عبدالله ارجستانی‌از مشاهیر عرفا در آن‌ مدفون‌ است‌ و کرامات‌ از آن‌ نقل‌ می‌کنند از تاش‌تا ابرسج‌ چهار ساعت‌ و پنجاه‌ و سه‌ دقیقه‌ راه‌ است‌ ارتفاع‌ ابرسج‌ ازتهران‌ چهارصد ذرع‌ است‌ و ارتفاع‌ بسطام‌ از تهران‌ دویست‌ ذرع‌، ازابرسیج‌ به‌ بسطام‌ یک‌ ساعت‌ و ربع‌ راه‌ می‌باشد اعتمادالسلطنه‌ در ادامه‌نوشته‌ است‌: چهارده‌ مسجد دارد که‌ چهار مسجد آن‌ از ابنیه‌ قدیمه‌ است‌و در دو مسجد از این‌ چهار مسجد تاریخ‌ بنا نگاشته‌ شده‌ اما چون‌ درچوبی‌ منبّت‌ شده‌ به‌ واسطه‌ کمال‌ قدمت‌ یکی‌ محو شده‌ و خوانده‌ نمی‌شودولی‌ تاریخ‌ مسجد سرخان‌ را که‌ در چوب‌ سقف‌ رسم‌ و منبّت‌ نموده‌بودند به‌ دقت‌ و زحمت‌ خوانده‌ و عین‌ عبارت‌ آن‌ این‌ است‌ اعوذ بالله من‌الشیطان‌ الرجیم‌، بسم‌ الله الرحمان‌ الرحیم‌، ان‌ المساجد الله فلا تدعوا عوامع‌ الله احداً،امر ساعی‌ این‌ بقعه‌ مبارکه‌ خالصاً مخلصاً لله تعالی‌ شانه‌ العزیز زین‌العابدین‌ بن‌ خواجه‌ قطب‌ الدین‌ بایزید بن‌ علی‌ باسلان‌ اورسی‌ جی‌ تحریرافی‌ شهر الله المبارک‌ آخر سنه‌ اثنان‌ و ثمانین‌ و ثمانمائه (۸۸۲ه.ق) عامل‌ این‌عمارت‌ مبارکه‌ استاد اعزّ ارجمند خصال‌ نیکو فعال‌ استاد شیخ‌ محمدبن‌محمود بسطامی‌ با فرزندان‌ حاجی‌ محمود و محمّد نجار(همان ۶۸)

 

 

 

 

 

روستای ابرسج ۱۸۰ عالم وفقیه را در خود پرورش داده است. مدرسه علمیه این روستا در سال ۱۳۴۷ به دست مرحوم آیت‌الله حسین شاهرودی‌ابرسجی تجدید بنا شد و به نام مدرسه علمیه صاحب‌الامر (عج) نام گرفت.

این مدرسه دارای شش حجره، یک مدرس، هال و صحن است. از طرف قبله و مشرق متصل به ممر عام، از طرف مغرب متصل به مسجد قدیمی سرخان معروف به مسجد نوروزعلی و از طرف شمال متصل به مسجد جامع پایین است مدرسه قدیمی روستای ابرسج نیز دارای اتاق‌هایی متعدد بود که مورد استفاده طلاب و روحانیان در زمان قدیم بوده ولی بر اثر بی توجهی به مدارس علمیه در زمان رضاخان و پسرش محمدرضا پهلوی این مدرسه به صورت نیمه تعطیل در آمده ولی بعداز آن طلاب زیادی رادرخود پرورش داده و هم اکنون وجهت حوزه علمیه به همت والای حجه الاسلام والمسلمین شیخ عباس سلیمانی که امور عمرانی بسیاری در ابرسج از جمله آب لوله کشی؛حمام عمومی،درمانگاه،حسینیه ۱۴معصوم(ع) وساختمان ۴طبقه دانشکده کشاورزی که به حوزه علمیه اهداء نمودند وهم اکنون در تابستان وطول سال پذیرای طلبه های حوزه علمیه از سرتاسر کشور جهت اردوهای تثبیتی ودیگر برنامه های حوزه علمیه و اردوهای تفریحی دیگر ارگانهامیباشد وامیدواریم با توجه مسئولان حوزه علمیه این مکان نیز جهت آموزش طلاب علوم دینی قرار گیرد.در روستای ابرسج چندمکان مقدس جهت زیارت وجود دارد که گلزار شهدای محل بالا وپایین مقبره شیخ عبدالله ارجستانی معروف به پیر عبدالله درمزار محل بالا وعلمای دفن شده در این مقبره که کرامات بسیاری از این بزرگواران نقل میکنندکه احتیاج به بازسازی دارد مقبره سید میرقاسم در محل پایین که مورد احترام اهالی میباشد ومقبره سیدعلی موسوی معروف به بابا آقادر محل پایین که نیز مورد احترام اهالی روستا می باشدروستا ابرسج سابقه علمی وتاریخی بسیار زیادی دارد که از کتابهای خطی موجود در روستا وموزه شاهرود ومساجد قدیمی این روستا میتوان به این موضوع اذعان نمود در این روستا مراسمات مذهبی شهادت ومیلاد ۱۴معصوم(ع) در طول سال برگزار میشود وبرنامه دعای کمیل وسخنرانی مذهبی در شبهای جمعه از سالیان بسیار دور در این روستا برگزار میشود.

مکانهای دیدنی وتفریحی روستا

 

روستای ابرسج یکی از خوش آب وهواترین وهمچنین دیدنی ترین روستاهای منطقه میباشد وبا توجه به کوهستانی بودن آن آب وهوایی معتدل دارد که از مکانهای تفریحی آن میتوان به اماکن منزه در دو رودخانه اصلی روستا وآب اوستا اشاره نمود همچنین آبشار اصلی روستا که در انتهای رودخانه روستا واقع شده است واز چندین آبشار پشت سرهم تشکیل میشود همچنین آبشارهای یخی رودخانه آب اوستا ورودخانه ابرسج در فصل زمستان بسیار زیبا میباشد.همچنین کلاته آقا احمد(اقبالیه)منطقه زلبری؛استلو؛و آرامهای واقع در ارتفاعات کوهستانهای ابرسج از آن جمله است و اورس کهنسال این روستا که قدمتی۲۵۰۰ساله دارد؛مساجدتاریخی روستا؛بافت قدیمی روستا؛وسه چنار کهنسال ؛حوزه علمیه قدیمی روستا

 

شغل مردم روستادامداری؛کشاورزی؛زنبورداری؛صنایع دستی نمدمالی ؛کلاه کرکی بافی؛روحانی؛معلم؛مشاغل دولتی وخدماتی میباشدمحصولات عسل وگردو و کشک وروغن زرد این روستا وصنایع دستی آن نمد وکلاه کرکی ازکیفیتی بسیار عالی ومرغوب برخورداد میباشد که در منطقه معروف میباشددر این روستا ورزش بومی ومحلی منحصر به فرد وخاصی بنام کشتی شالی ازقدیم الایام در مراسمات جشن وعروسی برگزار میشد که سبک پهلوانی خاصی ومتعلق به این روستا میباشد واز بازیهای بومی محلی آن میتوان به گل چوب بازی؛پشتک بازی؛بجول بازی و… اشاره نمود اهالی این روستا استعداد خوبی در ورزشهای پهلوانی ورزمی دارند ولی متاسفانه یک مکان ورزشی مناسب در این روستابجز کانون فرهنگی ورزشی پایگاه مکان دیگری وجود ندارد.                     این روستا نخبگان وفرهیختگان زیادی را در خود پرورش داده است

روستای ابرسج ۱۸۰ عالم وفقیه را در خود پرورش داده است. مدرسه علمیه این روستا در سال ۱۳۴۷ به دست مرحوم آیت‌الله حسین شاهرودی‌ابرسجی تجدید بنا شد و به نام مدرسه علمیه صاحب‌الامر (عج) نام گرفت.

این مدرسه دارای شش حجره، یک مدرس، هال و صحن است. از طرف قبله و مشرق متصل به ممر عام، از طرف مغرب متصل به مسجد قدیمی سرخان معروف به مسجد نوروزعلی و از طرف شمال متصل به مسجد جامع پایین است مدرسه قدیمی روستای ابرسج نیز دارای اتاق‌هایی متعدد بود که مورد استفاده طلاب و روحانیان در زمان قدیم بوده ولی بر اثر بی توجهی به مدارس علمیه در زمان رضاخان و پسرش محمدرضا پهلوی این مدرسه به صورت نیمه تعطیل در آمده ولی بعداز آن طلاب زیادی رادرخود پرورش داده و هم اکنون وجهت حوزه علمیه به همت والای حجه الاسلام والمسلمین شیخ عباس سلیمانی که امور عمرانی بسیاری در ابرسج از جمله آب لوله کشی؛حمام عمومی،درمانگاه،حسینیه ۱۴معصوم(ع) وساختمان ۴طبقه دانشکده کشاورزی که به حوزه علمیه اهداء نمودند وهم اکنون در تابستان وطول سال پذیرای طلبه های حوزه علمیه از سرتاسر کشور جهت اردوهای تثبیتی ودیگر برنامه های حوزه علمیه و اردوهای تفریحی دیگر ارگانهامیباشد وامیدواریم با توجه مسئولان حوزه علمیه این مکان نیز جهت آموزش طلاب علوم دینی قرار گیرد.در روستای ابرسج چندمکان مقدس جهت زیارت وجود دارد که گلزار شهدای محل بالا وپایین مقبره شیخ عبدالله ارجستانی معروف به پیر عبدالله درمزار محل بالا وعلمای دفن شده در این مقبره که کرامات بسیاری از این بزرگواران نقل میکنندکه احتیاج به بازسازی دارد مقبره سید میرقاسم در محل پایین که مورد احترام اهالی میباشد ومقبره سیدعلی موسوی معروف به بابا آقادر محل پایین که نیز مورد احترام اهالی روستا می باشدروستا ابرسج سابقه علمی وتاریخی بسیار زیادی دارد که از کتابهای خطی موجود در روستا وموزه شاهرود ومساجد قدیمی این روستا میتوان به این موضوع اذعان نمود در این روستا مراسمات مذهبی شهادت ومیلاد ۱۴معصوم(ع) در طول سال برگزار میشود وبرنامه دعای کمیل وسخنرانی مذهبی در شبهای جمعه از سالیان بسیار دور در این روستا برگزار میشود.

 

مکانهای دیدنی وتفریحی روستا

 

روستای ابرسج یکی از خوش آب وهواترین وهمچنین دیدنی ترین روستاهای منطقه میباشد وبا توجه به کوهستانی بودن آن آب وهوایی معتدل دارد که از مکانهای تفریحی آن میتوان به اماکن منزه در دو رودخانه اصلی روستا وآب اوستا اشاره نمود همچنین آبشار اصلی روستا که در انتهای رودخانه روستا واقع شده است واز چندین آبشار پشت سرهم تشکیل میشود همچنین آبشارهای یخی رودخانه آب اوستا ورودخانه ابرسج در فصل زمستان بسیار زیبا میباشد.همچنین کلاته آقا احمد(اقبالیه)منطقه زلبری؛استلو؛و آرامهای واقع در ارتفاعات کوهستانهای ابرسج از آن جمله است و اورس کهنسال این روستا که قدمتی۲۵۰۰ساله دارد؛مساجدتاریخی روستا؛بافت قدیمی روستا؛وسه چنار کهنسال ؛حوزه علمیه قدیمی روستا،مقبره عارف پیر عبدالله ارجستانی معروف به شیخ المشایخ

 

شغل مردم روستادامداری؛کشاورزی؛زنبورداری؛صنایع دستی نمدمالی ؛کلاه کرکی بافی؛روحانی؛معلم؛مشاغل دولتی وخدماتی میباشدمحصولات عسل وگردو و کشک وروغن زرد این روستا وصنایع دستی آن نمد وکلاه کرکی ازکیفیتی بسیار عالی ومرغوب برخورداد میباشد که در منطقه معروف میباشددر این روستا ورزش بومی ومحلی منحصر به فرد وخاصی بنام کشتی شالی ازقدیم الایام در مراسمات جشن وعروسی برگزار میشد که سبک پهلوانی خاصی ومتعلق به این روستا میباشد واز بازیهای بومی محلی آن میتوان به گل چوب بازی؛پشتک بازی؛بجول بازی و… اشاره نمود اهالی این روستا استعداد خوبی در ورزشهای پهلوانی ورزمی دارند ولی متاسفانه یک مکان ورزشی مناسب در این روستابجز کانون فرهنگی ورزشی پایگاه مکان دیگری وجود ندارد.                     این روستا نخبگان وفرهیختگان زیادی را در خود پرورش داده است

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲۳ نظرها

  1. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing
    a little research on this. And he actually ordered me breakfast because I found it for him…
    lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
    But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here
    on your web site.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن